ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

ISO 14001:2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γενικά, αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη του τουρισμού, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η διεύθυνση της εταιρείας, ως εκ τούτου, δεσμεύεται:

  • Να τηρεί πιστά τους κανόνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
  • Να εκτιμάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη αυτών.
  • Να επιδιώκει, ενεργά, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Να θέτει στόχους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση.


Με τις ανωτέρω δεσμεύσεις, η εταιρεία έχει ως στόχο τα εξής:

  • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, τη σωστή διαχείριση και μείωση των αποβλήτων και λυμάτων
  • Διατήρηση της ποιότητας του αέρα
  • Εκπαίδευση και ενθάρρυνση για συμμετοχή των υπαλλήλων στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Να κρατάει τα ενδιαφερόμενα μέρη ενήμερα σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους.

Οι ανωτέρω στόχοι της πολιτικής μας υλοποιούνται μέσα από την ανάπτυξη σαφών και μετρήσιμων στόχων, ελέγχοντας τακτικά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, με ελέγχους της επάρκειας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την τακτική επανεξέταση των στόχων που έχουν τεθεί με σκοπό την βελτίωση τους.

Σεπτέμβριος 2018

ΤΣΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

 

ISO 9001:2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί και ιχνηλατεί τις ανάγκες των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται – Κατασκευή επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων - ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

       Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των πελατών.

       Παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη. Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.

       Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών.

       Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.

       Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

H Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Σεπτέμβριος 2018

ΤΣΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ